Dijkversterking Noordeinde: doorbraken, conflicten & samenwerken

Er zijn in Edam-Volendam 21 raadsleden, verdeeld in een coalitie en oppositie. Strijd is er genoeg geweest en heeft tot besluiten geleid die de gemeente al miljoenen hebben gekost. Denk aan de aankoop, het niet gebruiken en de verkoop HHNK-panden, aankoop Tase-pand ver boven taxatiewaarde, de panden aan de Mgr.Veermanlaan opknappen en dan buiten gebruik stellen; om een paar recente voorbeelden aan te halen.

Onderzoek naar innovaties eerst afronden

Deze keer ging het in de gemeenteraad over dijkversterking bij het Noordeinde in Volendam. Er lopen nog allerlei onderzoeken naar innovaties, die de hele dijk-voor-een-dijk mogelijk overbodig maken. Dat betreft een onderzoek naar dijken-op-veen, versterking met ankers en installeren van (grote) pompen in de Houtribdijk. De VVD wil de uitkomsten van die onderzoeken afwachten voordat de gemeenteraad zich over mogelijke varianten van oplossingen buigt.

Het college (VD80/Lijst Kras/CDA) wilde echter dat de gemeenteraad drie varianten vast zou stellen, die alle drie uitgaan van een dijk-voor-een-dijk met verharding (in twee gevallen voor bussen/auto’s). In het voorstel van het college stond weinig over meerwaarde voor recreatie en toerisme en de financiële consequenties van de varianten zijn ook nog totaal onbekend. Ook de zogenoemde ‘variant nul’ (een afritje voor ontlasting van de Haven, zónder dijk-voor-een-dijk en ‘weg voorlangs) ontbrak.

VVD zoekt weer de samenwerking

Mogelijk blijkt de dijkversterking dus straks overbodig en zonder dat inzicht moet je nog niet willen beslissen. Het verder uitwerken van mogelijke varianten, inclusief variant nul, is daarentegen wel goed. Vanuit die wetenschap zocht de VVD ook hier weer de samenwerking met Volendam|80, Lijst Kras, CDA en de andere fracties.

Politieke prietpraat of toch niet?

Met de verkiezingen in aantocht vonden enkele fracties het verhaal van de VVD in eerste instantie maar ‘politieke prietpraat’. Lijst Kras zag nog het meest in de door de VVD voorgestelde aanpassingen, maar het was uiteindelijk aan de constructieve houding van het college te danken dat het VVD-wijzigingsvoorstel werd omarmd. Wethouder Rijkenberg nam het over. De wethouder vatte het samen: “De gemeenteraad hoefde nu nog niks vast te stellen, maar is straks wel voorbereid als de versterking wel door moet gaan en variant nul nemen we daarin mee.”Er werden dan ook geen varianten vastgesteld, alleen ingestemd met de volgende uitgangspunten voor een verdere uitwerking:

  • liefst geen fysieke impact dijkversterking;• zo laag en kort mogelijk als dat toch noodzakelijk blijkt voor de veiligheid;
  • geen aantasting van de beleving van het water en de dijk;
  • meerwaarde voor recreatie en toerisme.

Daarmee was de discussie voorbij en gingen ook de coalitiefracties akkoord. Burgemeester en wethouders gaan nu de financiële kant en ‘nut en noodzaak’ uitwerken en nemen ook de ‘nul-variant’ en onderzoeksresultaten mee. Dan volgt inspraak voor bewoners en belangengroepen.

Samenwerking is de toekomst

Samenwerken met andere partijen en het college is voor de VVD belangrijk.  De VVD is blij dat de samenwerking met Volendam|80, CDA, PvdA en Lijst Kras resulteerde in een voorstel waardoor de gemeente goed is voorbereid als de inwoners/belanghebbenden worden geraadpleegd en door de gemeenteraad daadwerkelijke keuzes gemaakt moeten worden. Dat zal vermoedelijk begin 2016 worden, als de resultaten van de lopende onderzoeken bekend zijn.


wim runderkamp
Wim Runderkamp
VVD Edam-Volendam

VVD Facebook