Zeevang blijft goed, wordt beter

Wonen, werken en recreëren in de dorpen van Zeevang met veel rust, ruimte en een prachtig landschap is uniek en scoort hoog. Daar zijn we trots op. Uit de vele gesprekken die de lokale VVD heeft gevoerd, blijkt wel dat een aantal zaken beter kunnen. Zo zijn er zorgen over de snelheid en het zware verkeer in de dorpen, betaalbaar wonen voor jong en oud, het groen- en wegenonderhoud en behoud van de voorzieningen. Dat willen we graag aanpakken.

 

Te hard rijden en zwaar verkeer aanpakken

De lokale VVD wil dat er meer gedaan wordt aan het terugdringen van de snelheid en het zware verkeer in de dorpen. In overleg met de inwoners moeten maatregelen genomen worden, zoals beter inrichten van straten en wegen, waardoor te hard te rijden en de overlast van het zware verkeer afneemt. Doorlopende campagnes om bestuurders en vrachtwagenchauffeurs te wijzen op hun asociale en gevaarlijke gedrag kunnen deze maatregelen ondersteunen. Door het plaatsen van spaarpalen kan goed gedrag worden beloond. Met het gespaarde bedrag kan de buurt iets nuttigs aanschaffen voor de wijk of het dorp.

 

Beter onderhoud en verduurzaming

De lokale VVD wil groenonderhoud en onkruid eerder aangepakt zien. Wij willen betere verlichting en goed onderhouden wandel-, fietspaden en wegen. Door het plaatsen van meer bankjes en afvalbakken kunnen wandelroutes nog aantrekkelijker gemaakt worden.

Wij willen investeren in duurzaamheidmaatregelen zoals zonnepanelen, woningisolatie en aanleg van laadpalen voor elektrische auto’s. Ook het elektriciteitsnetwerk en het opslaan van stroom moeten snel worden verbeterd om aan de elektriciteitsvraag te kunnen voldoen.

 

Betaalbaar wonen

De VVD wil meer betaalbare woningen voor starters en senioren bouwen, een starterslening voor jonge mensen en een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwwoningen.

We zien in Zeevang goede kansen om oude agrarische gebouwen om te zetten naar woningbouw of te splitsen in meerdere woningen, die passen in het gebied. Ook kleine ontwikkelingen in de lintdorpen kunnen onder voorwaarden worden toegestaan. Bij grotere nieuwbouw projecten willen we minstens 65% goedkope woningen.

 

Gezellig dorpsplein & koesteren agrariërs

De VVD wil dat het gezondheidscentrum in Oosthuizen snel gerealiseerd wordt en er een gezellig, levendig dorpsplein komt. Met de markt, horeca en gezondheidszorg krijgt Oosthuizen volop activiteiten in de dorpskern.

Onze agrariërs en het veenweidelandschap koesteren we. Vernatting vinden wij daarom geen optie, wél een betere aanpak van de ganzenoverlast en het toestaan van meer nevenfuncties (zoals een Bed & Breakfast, kinderopvang).

 

Wat goed is, blijft goed

De VVD is blij dat de nieuwe basisschool gebouwd wordt in Beets en de speeltuintjes in de dorpen worden opgeknapt, zodat kinderen dichtbij naar school blijven gaan en veilig kunnen spelen.

Gelukkig wordt in Kwadijk een nieuwe brandweerkazerne gebouwd, zodat de brandweermensen een goed onderkomen hebben en zij de dorpen in Zeevang en de wijde omgeving kunnen blijven beschermen bij calamiteiten.

Belangrijk is dat de dorpsraden hun signalerende rol blijven vervullen en de vele verenigingen hun bestaansrecht behouden. Samen kunnen we zorgen voor een grotere saamhorigheid en meer woonplezier.

 

Tot slot

Wie gaat ervoor zorgen dat de Zeevang mooi blijft en beter wordt? Zijn dat de politici die langs de kant staan te roepen dat alles slecht is? Politiek is geen spelletje. Daar moeten mensen zitten die problemen willen oplossen, voor jou.

 

Daar gaan wij voor knokken met ons topteam, waaronder Emile Karregat, Dorèthy van Raaij, Elma de Koekkoek, Hilda Raasing, Arjan Koehoorn en Elke de Groot. Zodat de dingen die goed gaan in Zeevang goed blijven. En dat de dingen die beter kunnen ook echt beter worden.

 

Daar kun je voor kiezen. Kies 14, 15 en 16 maart VVD Edam-Volendam.