Samenwerking loont!

Afgelopen donderdag was een goede dag! Die dag werd door de gemeenteraad de begroting voor 2015 besproken en vastgesteld. Dit is ook de uitgelezen dag om het beleid bij te sturen en het college opdrachten te geven. Als een meerderheid van de gemeenteraad vóór is, dan gaat het college die opdracht uitvoeren. En die kans hebben we gegrepen en we zijn er allemaal beter van geworden.

Samenwerking

De VVD is van mening dat we alleen sámen echt iets kunnen bereiken. Uiteindelijk willen alle politieke partijen het beste voor onze gemeente. Na alle spanningen in de aanloop naar de laatste verkiezingen, begin van het jaar, heeft de VVD bewust de samenwerking gezocht. De VVD heeft in de voorbereiding veelvuldig contact gezocht met alle andere politieke partijen. Dwars door coalitie en oppositie heen. Dit leidde tot veel samen ingediende voorstellen.

Loswal Haven Volendam

De VVD heeft samen met CDA en VD80 gezorgd dat er meer balans komt tussen de tientallen ontheffingen voor parkeren op de loswal en de handvol beschikbare parkeerplaatsen. Het parkeerverbod blijft gehandhaafd, want de loswal is geen parkeerplaats. Het college heeft dit na enige discussie omarmd en gaat dit op korte termijn uitvoeren.

Investeren duurzaamheid, een win/win-situatie

De VVD heeft het initiatief genomen om te gaan investeren in duurzame maatregelen. Vorige week schreven we daar al uitvoeriger over. Het doel is dat de gemeentelijke onderhoudskosten omlaag gaan. Dat kan later leiden tot lagere belastingen, een lagere afvalstoffenheffing of een lagere prijs voor sportverenigingen als dit goed gebeurt. Vooraf was met onder andere VD80 afgestemd, GroenLinks en de PvdA sloten aan en iedereen was vóór. Het college komt binnenkort met een voorstel waarin één en ander concreet wordt uitgewerkt. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld LED-licht in openbare verlichting, zonnepanelen op sporthallen. Of het asfalteren van wegen zoals de Mgr. Veermanlaan (liefst met een rotonde) als dat op termijn goedkoper is dan het steeds herstellen van deze bus route.

Cruiseschepen uit het zicht

Het zoeken van samenwerking kreeg de nodige bijval. Zo sloot de VVD (net als Lijst Kras en VD|80) desgevraagd aan bij een initiatief van het CDA. In dit geval om het college een oplossing te laten zoeken voor de cruiseschepen die het uitzicht op van vanaf de Haven blokkeren. Wij hopen dat dit volgend toeristenseizoen al is opgelost. Omdat de cruiseschepen ook voor veel toeristen zorgen, wat goed is voor onze lokale ondernemers, heeft de VVD aangedrongen om ook hier zo snel mogelijk voor een alternatief te zorgen, waarbij het uitzicht en aanzicht niet wordt aangetast.

Europaplein: toch integrale aanpak

Lijst Kras stelde voor ‘even snel’ het Zuideinde en de Haven ook in de winter af te sluiten, net zoals in de zomer. GroenLinks wilde parkeeroplossingen voor de vele fietsen rondom Havenhof/Europaplein. De VVD pleitte ervoor om te stoppen met ad hoc maatregelen. We vonden elkaar vrij snel en het college nam de uitkomst dankbaar in ontvangst. Dit komt er op neer dat er binnen afzienbare tijd een plan komt voor het Europaplein en omgeving.

De Centrumvisie en grootschalige ontwikkelingen zijn voorlopig van de baan en staan in de diepvries. Bij het nieuwe plan worden de herinrichting van het Europaplein, het verkeer vanaf de dijk, de wegen rondom het Europaplein, fietsparkeren, verkeersveiligheid, horeca/terrasmogelijkheden, evenementen, de markt en de kermis in ieder geval betrokken. Het kan ook een mooie plek zijn om het wildplassen bij te betrekken, want voor uitgaanspubliek en toeristen is een openbaar toilet in het centrum geen overbodige luxe.

En uitvoeren ná inspraak

In tegenstelling tot vorig jaar beginnen we nu niet bij de finish met een slikken-of-stikken-visie. Deze keer kan de gemeenteraad, die meerdere keuzes voorgelegd krijgt, de richting aangeven. Daarna volgt inspraak over die richting. Dat moet leiden tot een samenhangend plan, met hopelijk een zo breed mogelijk draagvlak onder omwonenden, ondernemers en inwoners, voordat het uitgevoerd gaat worden. Dus geen korte-termijn-politieke scoringsdrift, maar een gedegen, zorgvuldige aanpak, waar we op langere termijn allemaal beter van worden.

Beheersing van gemeentelijke risico’s

De VVD kwam ook met een motie om de risico’s van door de gemeente afgegeven leningen en garanties – van in totaal € 40,7 miljoen – beter in beeld te krijgen en te beheersen. Andere partijen bleken daar ook mee bezig en de VVD diende samen met VD80 en het CDA een motie in om het rente- en financieringsbeleid tegen het licht te houden en mogelijk te herijken.

Opbouwende sfeer

Er hing tijdens de raadsvergadering en daarna een goede, opbouwende sfeer. Dat deze aanpak voor iedereen beter werkt, blijkt wel uit het feit dat 14 van de 15 voorstellen werden aangenomen, waaronder alle 8 VVD-voorstellen. Er werd samengewerkt tussen coalitie- en oppositiepartijen en vice versa. En de VVD is daar erg blij mee. We hopen dat andere partijen en het college ons in de toekomst ook actief zullen informeren en betrekken en dat we dezelfde open, positieve houding mogen (blijven) vinden bij andere partijen en het college. Want samen kun je écht wat bereiken,