Afspraken voor interimcollege in Edam-Volendam

Na overleg tussen VVD, PvdA en GroenLinks en de burgemeester bleek invulling van de opengevallen wethoudersposten wenselijk, gezien de opgaves voor de nabije toekomst. De drie partijen nemen de verantwoordelijkheid om een tijdelijk college te vormen dat niet stil blijft staan bij wat gebeurd is.

Er is sprake van risicovolle en verstrekkende veranderingen in het sociale domein, op het gebied van de ruimtelijke ordening en er ligt een forse financiële opgave.

Wij kiezen nadrukkelijk voor een open en transparante aanpak en werkwijze, zowel binnen het politieke krachtenveld, als richting burgers, ondernemers en instellingen. We realiseren ons dat de periode relatief kort is, maar we gaan hier wel mee aan de slag.

Prioriteiten

Financiële situatie:
1.Zorgen voor een door de provincie goedgekeurde begroting
2.De huidige financiële situatie actualiseren en inzichtelijk maken, om daarna scherpe keuzes in verband met noodzakelijke bezuinigingen zoveel mogelijk naar voren te halen

Uitvoering geven aan genomen besluiten en lopende zaken, waaronder:
1.Broeckgouw
2.Transities sociale domein & Baanstede
3.Ambtelijke huisvesting
4.Kwaliteit van het openbare vervoer (voorstel EBS)

Omslag in aanpak en werkwijze in gang zetten:
1.Dorpshartvisie: met een schone lei bij het begin beginnen
2.Van informatie achteraf, naar samenspraak met bewoners, ondernemers, instellingen en gemeenteraad vooraf

Wij dragen twee kandidaat-wethouders voor. De keuze voor de twee kandidaten is genomen op basis van drie criteria: tijdelijk en direct beschikbaar, kennis van de inhoud en de politieke context, en bekendheid met de lokale situatie.

De voorgestelde kandidaat-wethouders zijn:

Emile Karregat (VVD)
Greta Blakborn (GL)