Het college (VD80, CDA) luistert niet naar inwoners en ondernemers

Slechte inspraaktraject megalomaan Dorpshart Volendam de laatste druppel

Het minderheidscollege van Volendam|80 en CDA is vorige week naar huis gestuurd. Na een lange opeenstapeling van niet ter harte genomen waarschuwingen op vele dossiers (o.a. inspraak Dorpshart oude kom Volendam, doorschuiven bezuinigingen en niet uitvoeren raadsbesluiten) was het (grote) geduld van de gemeenteraad op. Het college bleef haar eigen eigen minderheidsstandpunten uitvoeren. Er werd niet gedaan wat de gemeenteraad had besloten. Toen de wethouders Kroon en Kes aangaven zich totaal niet in de kritiek te herkennen en niet van plan te zijn ook maar iets te veranderen, was voor de gemeenteraad de maat vol.

Gelukkig konden wethouders Kroon en Kes blijven zittenNadat Volendam|80-wethouder Runderkamp (Mepper) wegens integriteitschendingen genoodzaakt was af te treden en nadat wethouder Luyckx (PvdA) door Volendam|80 en het CDA was aangegeven dat hij moest terugtreden, was de coalitie definitief ten einde. De VVD was blij dat de capabele bestuurders Gina Kroon en Marisa Kes, gelet op de relatief korte periode tot de verkiezingen, wilden aanblijven. De VVD steunde beide wethouders en dus een minderheidscollege. Daarbij zou veel gemeenschapsgeld worden bespaard in de vorm van achtgeldregelingen. Nadrukkelijk werden door de gemeenteraad wel hele duidelijke opdrachten vastgesteld, die door het college moesten worden uitgevoerd.

Helaas hebben we moeten constateren dat het minderheidscollege vooral haar eigen agenda uitvoerde en niet de opdracht die zij had gekregen van de gemeenteraad. Hier een korte bloemlezing:

Vooral eigen zin doordrammen inzake Dorpshart Volendam

- In mei 2013 laat wethouder Kes de inspraakbijeenkomst voor burgers en ondernemers m.b.t. de visie op het Dorpshart oude kom Volendam annuleren. Ook gaf zij aan dat het college niet met een oplossing zou komen voor de ambtelijke huisvesting. Het college laat de ‘ambtelijke huisvesting’ aan de gemeenteraad over en wethouder Kes belooft dat zij ‘de uitkomst zal uitvoeren’.

- In juni 2013 ging het minderheidscollege van start en gaf de gemeenteraad haar een aantal prioriteiten aan. De belangrijkste elementen waren:

1)     Dorpsvisie met draagvlak. Inspraak door zo spoedig mogelijk sámen met bewoners en ondernemers een visie te formuleren. Dus niet vanuit een ivoren toren met een extern bureau een plan bedenken en presenteren en vertellen wat goed is voor de mensen.

2)     Oplossen van de ambtelijke huisvesting binnen financiële mogelijkheden, waarvoor het college het initiatief bij de raad had gelegd.

3)     Financiën op orde brengen, in plaats van ‘scherpe keuzes’  en miljoenenbezuinigingen doorschuiven tot na de verkiezingen, of nog later.

4)     Informeren over de fusie met Zeevang. Benadrukt werd dat vanwege de lage opkomst bij inspraakbijeenkomsten, de bevolking nader betrokken en geïnformeerd moest worden over zo’n belangrijk besluit.

Van de zomer biedt wethouder Kes haar excuses aan; het blijft daardoor bij een motie van afkeuring over niet inlichten gemeenteraad

- In september 2013 neemt de raad een motie van afkeuring aan omdat het college ‘er helemaal niet bij heeft stilgestaan’ om de raad te informeren over de acute, ernstige problemen
met arbeidsomstandigheden aan de Mgr.C.Veermanlaan 1f en een forse spoedinvestering. Wethouder Kes biedt haar excuses aan, waardoor het blijft bij een `motie van afkeuring’.

- In oktober 2013 roept fractie Kras het college ter verantwoording wegens het niet uitvoeren van een motie over parkeren op het Europaplein. Het collegebeleid van Volendam|80 en CDA wordt vervolgens gecorrigeerd.

- In november 2013 gaat de raad in op het verzoek van wethouder Kes en neemt een besluit over de ambtelijke huisvesting. Het college heeft toegezegd het besluit te gaan uitvoeren.

- In december 2013 vraagt het college steeds opnieuw naar de bekende weg en voert dat besluit niet uit.

- In december 2013 wordt ook de eindelijk belegde inspraakbijeenkomst voor de ‘Dorpsvisie centrum Volendam’ opnieuw geannuleerd, terwijl de gemeenteraad in juni heeft aangegeven dit zo spoedig mogelijk te organiseren.

- In januari 2014 blijkt dat er m.b.t. de Dorpsvisie Volendam helemaal geen inspraak komt. Het wordt een bijeenkomst, waar mensen zich vooraf voor moeten aanmelden, ter plekke een presentatie krijgen en daarop mogen reageren. Dat is het dan, van sámen een visie maken is geen sprake. Met een aantal ondernemers worden delen voorbesproken. Bewoners en zelfs directe omwonenden zijn niet betrokken.

- Tenslotte blijkt, een paar uur voor de laatste raadsvergadering, dat door de provincie (in tegenstelling tot eerdere berichten) de gemeentelijke begroting toch nog niet is goedgekeurd. De urgentie om de financiën op orde te brengen en ‘scherpe keuzes’ niet uit te stellen, wordt met die berichten nog eens onderstreept.

Volendam|80 en CDA doen wat ze zelf willen

De moraal van het verhaal is dat het minderheidscollege van Volendam|80 en CDA haar eigen agenda bleef uitvoeren en niet deed wat de gemeenteraad had besloten. Er werd ‘ja’ gezegd, maar ‘nee’ gedaan. Maar los van de waardeloze timing en vervelende gevolgen van het gedrag van Volendam|80/CDA, hebben zij als minderheid niets geïnvesteerd in draagvlak, openheid en samenwerking. Niet binnen de gemeenteraad en niet daarbuiten.

Neerwaartse spiraal doorbroken

Gezien alle feiten en de neerwaartse spiraal, hebben we het college ter verantwoording geroepen over deze communicatie en handelswijze. In plaats van zelfreflectie en een dialoog om het geschade vertrouwen een beetje te herstellen, kozen de wethouders en raadsfracties van Volendam|80 en het CDA voor de confrontatie. Zij vinden dat ze alles goed hebben gedaan. Zij vinden dat de ondernemers en bewoners maar zeuren en overdrijven met hun kritiek over de megalomane plannen voor het centrum van Volendam. Daarnaast proberen ze het gehele optreden halsstarrig te koppelen aan de ambtenaren huisvesting en wordt de oorzaak niet bij zichzelf gezocht.

Niet om kunnen gaan met kritiek van bevolking en gemeenteraad

Volendam|80 en het CDA gaven aan zich totaal niet te herkennen in de geleverde kritiek van inwoners, ondernemers en de gemeenteraad. De wethouders Kes en Kroon waren zelfs nadat de raad het gebrek aan vertrouwen had uitgesproken, niet bereid om enig zicht op verbetering te geven. Het geduld was daarmee op. De VVD heeft daags na de raadsvergadering overleg met de burgemeester gehad en zal in overleg met de burgemeester doen wat nodig is om de schade te beperken en de continuïteit van bestuur te waarborgen. Al hadden we liever gezien dat er naar de bevolking, ondernemers en de gemeenteraad was geluisterd.