Dijkversterkingsplannen Markermeerdijk: te ingrijpend, te duur en onvoldoende draagvlak

Als de Markermeerdijk zo ingrijpend wordt aangepast als nu in de plannen staat, zullen er grote nadelige veranderingen komen die te duur zijn en niet nodig.

Oeverdijk

Nabij Scharwoude is een enorme oeverdijk opgenomen, die niet nodig is voor de veiligheid. Merkwaardig, want bij de dijkversterking moet de veiligheid voorop staan. De oeverdijk dient echter voor natuurcompensatie van het hele gebied tussen Hoorn en Amsterdam..

Daarnaast is de oeverdijk circa 70% duurder in aanleg. Dat is opvallend, want de dijkversterking moet “sober, robuust en doelmatig” zijn. De oeverdijk loopt vanaf de bestaande dijk circa 200 meter het Markermeer in en op verschillende plaatsen komen strekdammen van circa 600 meter lang. Het hele gebied verandert door aanleg van zo’n enorme oeverdijk. Veel belanghebbenden dienden een zienswijze in en vroegen om aanpassing van de plannen. Net als de commissie MER die de plannen beoordeelde en andere oplossingen voorstelde, vanwege de vele negatieve effecten van de oeverdijk. De plannen zijn niet aangepast door het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier(HHNK).

De VVD-fractie van het HHNK is teleurgesteld en vindt dat er onvoldoende is gedaan met de diverse, goed onderbouwde bezwaren, verzoeken en zienswijzen van belanghebbenden én met de adviezen van de commissie MER. Wij vinden de oeverdijk buitenproportioneel, kostbaar en onnodig.

“Buitenwaartse asverschuivingen”

Op veel plaatsen staan “buitenwaartse asverschuivingen” opgenomen. De bestaande Markermeerdijk wordt daarbij grotendeels of helemaal afgegraven en er wordt dan tientallen meters verderop een nieuwe dijk aangelegd op een slappe ondergrond. In totaal wordt meer dan 60% van de bestaande dijk afgegraven, bij Etersheim zelfs 75%.
De commissie MER heeft meermaals geadviseerd om de monumentale dijk zo veel mogelijk intact te houden. Zij benoemde de negatieve effecten van een buitenwaartse asverschuiving, de kosten en risico’s, en droeg zelfs goede alternatieven aan. Ook veel belanghebbenden verzochten herhaaldelijk om minder ingrijpende plannen én gebruik te maken van constructieve oplossingen. Wij vinden het onbegrijpelijk dat ondanks alle argumenten en verzoeken de dijk op veel plaatsen grotendeels of helemaal wordt afgegraven.

Aanpassingen en onafhankelijk deskundigen

De VVD-fractie HHNK heeft de afgelopen jaren telkens gevraagd om aanpassing van de oeverdijk en de buitenwaartse asverschuiving, om meer transparantie en betere participatie.

Bij de bespreking van de dijkversterkingsplannen verzochten wij om onafhankelijke deskundigen samen met belanghebbenden te laten kijken naar betere, goedkopere oplossingen én naar maatwerk. Dat neemt slechts enkele maanden in beslag.

Daarvoor is onvoldoende bereidheid. Het algemeen bestuur wordt gevraagd nu een besluit te nemen, terwijl de plannen nog niet definitief zijn. De komende maanden moeten de plannen nog verder worden uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

Onze mening is dat de huidige plannen onnodig ingrijpend en duur zijn. Bij belanghebbenden is er onvoldoende draagvlak, vanwege de grote impact die de plannen hebben. Het inzetten van onafhankelijke deskundigen voor maatwerkoplossingen, in dezelfde tijd dat de plannen nog moeten worden uitgewerkt, zien wij als een win-win situatie.