140 zienswijzen en adviezen MER dijkversterkingsplannen alsnog besproken in commissies HHNK

De plannen voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam hebben veel kritiek gekregen. Burgers en belanghebbenden hebben 140 zienswijzen ingediend. De bezwaren zijn vooral gericht tegen het aanleggen van de enorme oeverdijk bij Scharwoude en tegen de plannen om op veel plaatsen de bestaande dijk af te graven en tientallen meters buitenwaarts een nieuwe dijk aan te leggen.

Kritiek op dijkversterkingsplannen Markermeerdijk

De commissie MER heeft een groot aantal aanbevelingen gedaan en tevens het hoogheemraadschap (HHNK) verzocht om alternatieven te onderzoeken, die minder negatieve gevolgen hebben. Zo constateert de commissie MER dat bij afgraving van de dijk minder dan 40% van de bestaande dijk behouden blijft. Maar ook dat het aanleggen van een nieuwe dijk op de zeer slappe ondergrond complex en risicovol is en dat de beheer- en onderhoudskosten daarvan veel hoger zijn.

Bespreken van de ingediende zienswijzen en MER-advies

Al diverse malen verzocht de VVD-fractie, gesteund door enkele andere fracties, de 140 zienswijzen en het advies van de commissie MER te bespreken in een vergadering van het HHNK. Dit verzoek werd afgewezen, ook tijdens de vergadering van 25 april jl.

De VVD-fractie heeft daarom op 3 mei jl. schriftelijke vragen gesteld. Wij wachten nog op de beantwoording daarvan. Vorige week verzochten wij weer mondeling om een inhoudelijke bespreking van het dijkversterkingsplan, de 140 zienswijzen en het advies van de commissie MER.

De dijkgraaf heeft ons daarop toegezegd dat deze stukken na het zomerreces (september) zullen worden besproken in een vergadering van het HHNK.