Herhaald verzoek VVD inzage risico’s dijkversterkingen Markermeerdijken

Op 14 maart jl. werd er door het HHNK een presentatie gegeven over het risicodossier van het project Markermeerdijken, naar aanleiding van de vragen van de VVD-fractie. Tijdens de discussie die daarop volgde heeft de VVD nogmaals aangegeven de onderbouwing van de berekeningen en de veiligheidsrisico’s m.b.t. de dijkversterking van de Markermeerdijk te willen inzien.

Dijkgraaf en Heemraden (D&H) heeft dit verzoek meegenomen naar hun vergadering. In die vergadering is gesproken over het dilemma tussen vertrouwelijkheid enerzijds en het ruimte geven van de controlerende taak van het algemeen bestuur anderzijds.

Reactie Dagelijks Bestuur

Na advisering van de juridische afdeling is dijkgraaf en heemraden gekomen tot de volgende oplossing:

“Graag wordt u als AB-lid in de gelegenheid gesteld om alle stukken aangaande het risicodossier in te zien. Dit is mogelijk omdat u als AB-lid in vertrouwelijke zaken een geheimhoudingsplicht heeft. In het openbaar kunt u wel spreken dat u het dossier heeft ingezien, maar niet (een oordeel) over wat u heeft gezien en gelezen.”

Omdat het een omvangrijk risicodossier is en de daarbij behorende onderbouwing niet eenvoudig te doorgronden is, zullen ook enkele (project)medewerkers aanwezig zijn bij het inzien van het dossier en een toelichting geven op deze risico's.

Beraden op reactie

Enkele leden van de VVD-fractie gaan het risicodossier en de onderbouwde berekeningen z.s.m. inzien en daarna gaat de fractie zich beraden.