Hollands Noorderkwartier geeft nog steeds geen inzage in risico’s dijkversterking

Op verzoek van de VVD is er afgelopen week een presentatie gegeven aan het Algemeen Bestuur (vergelijkbaar met de Gemeenteraad van een gemeente) over de risico’s m.b.t. de voorgenomen dijkversterking in Edam-Volendam en Waterland.

Bij ieder risico dat kan optreden bij de dijkversterking, wordt er gekeken naar de oorzaak, het mogelijk gevolg daarvan en de te nemen maatregelen. Daarom zijn de afgelopen jaren diverse onderzoeken en metingen uitgevoerd, zoals archeologische- en ecologische onderzoeken, onderzoek naar kabels en leidingen en niet gesprongen explosieven en onderzoek van de slappe ondergrond.

Door de zeer slappe ondergrond is een langere zettingstijd, drainage en het laagsgewijs opbrengen van grond nodig om een betere zetting te verkrijgen.

Nogmaals verzocht inzage risicoanalyse

Na diverse vragen en discussies heeft de VVD, gesteund door enkele andere fracties, nogmaals verzocht om inzage in de risicoanalyse.

De VVD-fractie vindt inzage in deze risicoanalyse belangrijk, vanwege o.a. de zorgen over de eventuele gevolgen, die kunnen optreden bij het geheel of gedeeltelijk afgraven van de bestaande dijk en het aanbrengen van een nieuw dijklichaam. Specialisten noemen in dat kader het mogelijk uitzakken van de nieuw aan te leggen dijk, eventuele zettingen of opwaartse druk die kan optreden bij het aanbrengen van veel grond enz.

Nog steeds geen inzage in alle risico’s

In plaats van afgelopen week inzage in de risico’s te geven heeft het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap kennis genomen van ons nadrukkelijke en herhaalde verzoek en slechts toegezegd zich hierover te beraden en ons binnenkort een bericht te sturen.

De VVD vind het onacceptabel dat bij een project met zo’n grote maatschappelijke impact er geen openheid van zaken wordt gegeven over de risico’s die er zijn en dat die niet beoordeeld kunnen worden. Wij zullen er op blijven aandringen dat dit wél gaat gebeuren voordat er definitieve besluiten genomen worden.