Verkeersveilige wegen en straten

De VVD vindt dat de wegen en straten veilig moeten zijn voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Dan kunnen onze inwoners veilig naar school, het werk, de winkels, hun vereniging of in hun vrije tijd genieten van ons mooie gebied.

Al langere tijd maken wij ons zorgen over de verkeersonveilige situatie bij De Arendshoeve aan de Seevancksweg in Oosthuizen. In De Arendshoeve wonen verstandelijk beperkte cliënten, die als onderdeel van hun dagbesteding sporten in de naastgelegen Groote Molen.

Gevaarlijk

Om te sporten in de Groote Molen moeten de cliënten over een stuk van de Seevancksweg lopen. Dat is gevaarlijk omdat er geen trottoir is, geen snelheidsbeperkende maatregelen zijn en er een maximum snelheid van 60 km/uur geldt. Dit weggedeelte ligt namelijk buiten de bebouwde kom.

Bebouwde Komgrens verleggen

Als de bebouwde komgrens 150 meter verlegd wordt, komt De Arendshoeve binnen de bebouwde kom te liggen. Dan kan de snelheid verlaagd worden naar 30 kilometer per uur en kan het trottoir worden doorgetrokken.

Vragen

In april heeft de VVD al schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente en het verzoek gedaan om deze gevaarlijke situatie aan te passen door doortrekking van het trottoir. De gemeente gaf aan hiervoor open te staan. Omdat ook het Hoogheemraadschap akkoord moest gaan met de komverplaatsing heeft Dorèthy van Raaij daar ook een dringend verzoek neergelegd. Als reactie daarop is het Hoogheemraadschap in overleg gegaan met de gemeente om tot een oplossing te komen.

Toekomst

De VVD is blij dat er nu een voorstel ligt om deze situatie aan te pakken, zodat er straks ook een verkeersveilige situatie komt op de Seevancksweg.  In januari 2018 wordt gestart met de verkoop van 23 woningen van fase 2a van Waterrijk. Eind 2018 zijn deze woningen mogelijk gereed. De VVD vindt het belangrijk dat ook de toekomstige bewoners van die wijk veilig over straat kunnen lopen en fietsen.

Daarom heeft Elma de Koekkoek tijdens de behandeling van dit onderwerp op het Raadsplein namens de VVD verzocht om de bebouwde komgrens, zo snel mogelijk na  realisatie van de nieuwe fase, opnieuw aan te passen en meteen de voetpaden door te trekken. Tijdens de behandeling bleek zelfs dat het Hoogheemraadschap in 2018 binnen de bebouwde kom de fietsstroken zal doortrekken en heeft Wethouder Runderkamp toegezegd zich sterk te maken voor het doortrekken van de voetpaden en fietsstroken.

We zijn blij dat dit goed wordt opgepakt, want veiligheid is zeker in dat gebied met kwetsbare verkeersdeelnemers een absolute vereiste.