Nieuwe maatregelen die doorstroming N247 verbeteren

De VVD Edam-Volendam is blij dat 80 miljoen euro wordt geïnvesteerd om de doorstroming op de N247 aan te pakken. Zijn we er dan? “Nee, zeker niet maar er wordt hard gewerkt om de overlast terug te dringen en toekomstige problemen te voorkomen”, aldus VVD’ers Emile Karregat en Dorèthy van Raaij. Beiden hebben namens de gemeente Edam-Volendam zitting in de Regioraad van de Vervoerregio.

Fileleed N247

De N247 staat zowel tijdens de ochtend als avondspits regelmatig vast. Hoofdoorzaak is dat het verkeersaanbod te groot is voor de weg. Veel automobilisten kiezen bewust voor het aansluiten in de file in plaats van via de A7 en N244 te rijden. Verwachting is dat door autonome groei en (woning)bouwprogramma’s de druk op de N247 de komende jaren verder zal toenemen. Onze inwoners, die dagelijks naar hun werk moeten, hebben veel last van deze files. Voor de VVD heeft het oplossen van dit probleem een hoge prioriteit.

Samenwerken in de regio

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Met het project Bereikbaarheid Waterland willen de samenwerkende overheden de bereikbaarheid in de regio Waterland voor fietsers, automobilisten en reizigers met het openbaar vervoer bevorderen.

Besluit tot investeren van 80 miljoen euro

Op vrijdag 19 mei j.l. is eindelijk besloten om de reconstructieplannen voor het grootste deel van de N247 tussen de A10 en de N244 uit te voeren. De reconstructieplannen variëren van een nieuw fietspad bij Katwoude tot een andere rijwegindeling en reconstructie van de kruispunten Het Schouw en de Bernhardlaan (Monnickendam). Er is een reservering gemaakt van bijna 80 miljoen euro om de verbeteringen te realiseren

Eigen baan per type vervoer

Uitgangspunt van het programma Bereikbaarheid Waterland is dat de doorstroming en de verkeersveiligheid verbeteren, maar dat de leefbaarheid en de natuur er niet op achteruit mogen gaan. Het uitbreiden van het aantal rijstroken op de N247 valt daarmee helaas buiten de oplossingsmogelijkheden. Door voor ieder type vervoer een eigen baan te creëren, optimalisaties van kruispunten en het toegankelijker maken van het OV wordt de huidige N247 maximaal benut. Met bovenstaande maatregelen wordt de druk op de N247 verminderd, maar worden de files niet definitief opgelost.

Inrichting rijbaan

Om de verkeersveiligheid te verbeteren krijgt de N247 (tussen Het Schouw en de Zeddeweg) een niet-overrijdbare scheiding tussen de busstrook en de overige rijstroken. Hierdoor kunnen bestuurders van landbouwvoertuigen de busstrook niet meer gebruiken als rijbaan. Overige bestuurders kunnen niet meer rechts inhalen over de busstrook. Het regulier links inhalen zal op plaatsen waar dit veilig kan worden gehandhaafd.

Kruispunt Bernhardlaan in Monnickendam

Het kruispunt van de Bernhardlaan met de N247 is één van de drukste kruispunten in het gebied, omdat er veel verkeer vanuit Monnickendam/Marken en Volendam op dit punt bij elkaar komt.

Voor de reconstructie van het kruispunt Bernhardlaan is het nodig om de aansluiting van de Monnickenmeer in noordelijke richting te verplaatsen. Tevens wordt er een dubbele opstelstrook aangebracht voor het autoverkeer vanuit het noorden richting het zuiden. De verkeerslichtenregeling wordt geoptimaliseerd. En de bushalte Monnickendam Bernhardbrug (oost) zal in zuidelijke richting worden verplaatst. Ook komen er fietsenstallingen bij de vernieuwde bushalte. Om de overstap op het openbaar vervoer te vergemakkelijken is het plan een P+R-terrein aan te leggen voor 11 parkeerplaatsen.

Nieuw breed fietspad tussen Volendam en Monnickendam

Aan de oostzijde van de N247 komt een nieuw fietspad tussen Nieuwendam (Monnickendam) en de Wagenweg (Volendam). Het nieuwe fietspad is onafgebroken en gescheiden van de N247. Ook wordt het hiermee veiliger voor fietsers omdat zij dan de N247 niet meer over hoeven te steken. Het nieuwe fietspad wordt 4 meter breed en moet deel uit gaan maken van een hoogwaardige fietsroute tussen Amsterdam en Edam-Volendam.

Het Schouw

Vanwege de opening van de Noord/Zuidlijn en het nieuwe Vervoersplan van EBS wordt een grotere overstaphalte op Het Schouw gerealiseerd. De huidige bushaltes “Splitsing” komen te vervallen. Bij deze nieuwe haltes kunnen OV-reizigers, indien gewenst, overstappen tussen bussen die naar het nieuwe metrostation gaan of naar Amsterdam CS. Het tankstation wordt verplaatst en op een nieuwe locatie aangesloten op de N247. Ruimtelijk zorgt dit voor een geheel open landschap aan de oostzijde van de N247. Bussen tussen Amsterdam en Purmerend kunnen dankzij een nieuwe busspitsstrook onder het vernieuwde kruispunt doorrijden. Zij hoeven het overige verkeer van/naar Edam-Volendam tijdens de spits dan niet meer te verstoren.

(Onder)doorgang Broek in Waterland

De provincie Noord-Holland en de Dorpsraad Broek in Waterland werken in een co-creatie samen aan de mogelijkheden voor een (onder)doorgang door Broek in Waterland. Over het deel tussen Het Schouw en Monnickendam wordt pas een besluit genomen zodra de studie naar de (onder)doorgang in Broek in Waterland is uitgevoerd. De VVD Edam-Volendam zal zich inzetten voor de snelst mogelijke doorstroming van Noord naar Zuid en terug.

Meedenken of informatie

Belangstellenden kunnen meedenken over een oplossing op 6 juni 2017 in het Bernard Nieuwentijt College in Monnickendam en op 9 oktober 2017, Broekerhuis in Broek in Waterland. Deze avonden beginnen om 19:00 uur. Informatieavonden zullen plaatsvinden op 27 juni 2017 in hotel Volendam in Katwoude en op 23 oktober 2017 in de Kerk in Broek in Waterland. De inloopavonden starten om 19:00 uur. De Stuurgroep heeft voor de (onder)doorgang Broek in Waterland een voorlopige reservering van 25 miljoen euro gemaakt.

Planning & proces

Bewoners en ondernemers in de regio worden voor de zomervakantie geïnformeerd tijdens een informatiebijeenkomst. Afhankelijk van de ruimtelijke procedures, grondverwerving en aanbestedingsprocedures kunnen de plannen op z’n vroegst in 2021 worden gerealiseerd. Dat gaat Karregat en van Raaij (VVD) eigenlijk niet snel genoeg, “maar gezien de impact en het geld dat hiermee gemoeid is moeten we ons daarbij neerleggen. We zullen het proces in de Regioraad voortdurend in de gaten houden en waar mogelijk vragen om versnelling, maar zijn overtuigd dat de samenwerkende partijen in de regio het belang en de urgentie met ons delen”, aldus het tweetal Regioraadsleden. De werkzaamheden duren naar verwachting 2 jaar.