VVD Edam-Volendam verbijsterd over plannen buitendijks moeras

De plannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) om tussen Warder en Edam de bestaande dijk af te graven en de eis van de Provincie NH om “als compensatie” buitendijks een voorland met moeras aan te leggen, zijn ondoordacht.

Deze plannen waren medio 2016 al afgeschoten door inwoners, belanghebbenden, de klankbordgroep etc. In september 2016 waren deze “vooroevers” uit het plan gehaald tot grote opluchting van iedereen.Tegen alle beloften en argumenten in, zijn de voorlanden met moeras weer in het plan opgenomen.

Onbegrijpelijk

Groot onbegrip is er voor het plan van het HHNK om de huidige Markermeerdijk af te graven.

De Markermeerdijk is een Provinciaal Monument en dient zo veel mogelijk behouden te blijven. De provincie beaamt dat het weggraven van een monumentale dijk eigenlijk niet kan en dat met het afgraven van de bestaande dijk  veel natuur verloren gaat. Uit onderzoek bleek de dijk zeer stabiel te zijn(Bewezen sterkte ).

Nut en noodzaak om de bestaande Markermeerdijk af te graven, zijn niet aangetoond.  Versterking van de bestaande dijk met eenvoudigere technieken, zoals vernagelingstechniek/dijkankers of aanbrengen van geringe hoeveelheid grond tegen de bestaande dijk, zijn na herhaald verzoek (nog steeds)niet meegenomen. Nog erger is dat zelfs het HHNK afgelopen week aangaf dat er getwijfeld wordt over de stabiliteit van de nieuw aan te leggen dijk op de slappe ondergrond.

In de nu voorliggende plannen wordt een nieuw, maar veel breder dijklichaam circa 25 meter buitenwaarts aangebracht. De kosten en risico’s die een dergelijke dijkverplaatsing met zich meebrengen, zijn enorm.

Eis van de Provincie NH

Vervolgens eist de provincie compensatie van de weggevallen natuur. Daarom moet buitendijks een moerassig stuk voorland worden aangelegd, niet voor de veiligheid, maar om de  “natuurwaarden in het gebied te versterken”. Maar Zeevang is al één brok natuur met al haar natuurwaarden en de Natura 2000 status!

De huidige cultuurhistorische waarde van de Markermeerdijk, een Provinciaal Monument, heeft nu nog een natuurlijke, ongerepte en harde overgang tussen de dijk en het Markermeer in Zeevang. Door aanleg van een nieuwe dijk met voorland en moeras (circa 45 meter buitenwaarts)wordt de bestaande natuur, de cultuurhistorische waarde van de monumentale dijk én haar verschijningsvorm verpest.

Voorland met moeras is gedrocht

Het beoogde voorland is een gedrocht en strekt zich uit over een lengte van ruim 3 kilometer, komt een halve meter boven water uit en is boven water al 10 meter breed.  Voor de veiligheid is dit voorland niet nodig. Tussen de oeverdijk en de Markermeerdijk is circa 13 meter (veelal stilstaand) water. Daardoor zal veel overlast ontstaan o.a. door muggen, ongedierte, botulisme en nog meer ganzen!

Participatie blijkt illusie

Het doel van het participatieproces, waar belanghebbenden, bewoners, de adviesgroep Markermeerdijk en vele anderen hun inbreng mochten geven, was om tot gedragen plannen te komen. Dit participatieproces blijkt een illusie.

Bijna iedereen is tegen het voorliggende plan om de huidige dijk af te graven en een risicovolle, geldverspillende nieuwe dijk met voorland en moeras aan te leggen. Helaas is de inbreng van velen (nog steeds)niet meegenomen in het participatieproces.

De VVD roept de Provincie NH en het HHNK op haar verantwoordelijkheid te nemen en deze plannen van tafel te halen en nu eindelijk samen met de betrokken inwoners met veilige, gedragen en betaalbare plannen te komen!