VVD steunt ontwikkeling Lange Weeren

De Lange Weeren wordt gezien als de ruimtelijke afronding van Volendam. Tijdens de coalitiebesprekingen eind 2015 is dit onderwerp uitvoerig besproken. Bouw van zoveel mogelijk woningen is geen doel op zich. Uitgaande van met name lokale nut en noodzaak, wordt ingezet op betaalbare woningen en op vraaggericht bouwen zodat deze woningen een aanvulling vormen op de bestaande woningvoorraad (sociaal en duur) en de ontwikkeling van de Lange Weeren aansluit op lopende projecten zoals de Broeckgouw.

Bouwen met name voor eigen behoefte

Het uitgangspunt van de VVD is dat als eerste naar de eigen woningbehoefte- en ontwikkeling wordt gekeken. Bouwen voor de regio is een uiterst onzekere factor, want van welke regionale woningzoekende zijn we zeker dat deze in de Lange Weeren wil gaan wonen? En bouwen voor leegstand is het laatste wat de VVD wil op het nog schaarse stuk weiland in Volendam.

Bouwprogramma later vaststellen

Nader onderzoek is nodig om helder te maken hoeveel en wat voor soort woningen er precies nodig zijn, maar ook bijvoorbeeld  welke voorzieningen en verkeerskundige oplossingen mogelijk en wenselijk zijn. De VVD wil daarom eerst de resultaten van die onderzoeken afwachten voordat besloten kan worden over o.a. het precieze aantal woningen dat nodig is in de Lange Weeren.

Gemeente neemt regierol

De gemeente is geen eigenaar van de grond in de Lange Weeren en treedt dan ook niet op als ontwikkelaar. Zij heeft een regierol. De behoefte vanuit Edam-Volendam voor extra woningen is er maar bestaande afspraken, kwaliteit en programma zullen nader worden uitgewerkt om na afronding van lopende projecten verder in deze woonbehoefte te voorzien.