Vragen en antwoorden over belastingen in nieuwe gemeente Edam-Volendam

De VVD heeft afgelopen weken diverse vragen gekregen uit inwoners uit Edam, Volendam en Zeevang. Veel vragen gaan over wat het samengaan van de twee gemeenten nu precies betekent voor de verschillende belastingen. Onderstaand de antwoorden op de vragen die ons gesteld waren.

Heeft u ook vragen aan de VVD laat het ons dan weten via info@edamvolendam.vvd.nl of laat een bericht achter op www.facebook.com/vvdvolendamedam.

Hondenbelasting

De belastingen moeten binnen een nieuwe gemeente voor alle inwoners gelijk zijn. Binnen de oude gemeente Edam-Volendam werd al hondenbelasting geheven. Om de begroting van de nieuwe gemeente sluitend te houden zou afschaffen van de hondenbelasting betekenen dat zou moeten worden gecompenseerd met een verhoging van een andere belasting, zoals de OZB, of dat er op onderdelen bezuinigd moet gaan worden.

Omdat er in Edam-Volendam hondenbelasting geheven wordt is er voor gekozen om dit gelijk te trekken m.a.w. ook voor Zeevang te laten gelden vanaf 1 januari 2016. Daar staat tegenover dat de rioolheffing met € 115 dalen voor de inwoners van Zeevang. Die tarieven lagen in oud Edam-Volendam juist weer veel lager dan in Zeevang.

Elke gemeente in Nederland mag, voor elke belasting die zij mogen innen, dus OZB, hondenbelasting en toeristenbelasting, zelf bepalen waar zij die inkomsten aan besteden. Hondenbelasting behoeft dus niet ten goede te komen aan bijvoorbeeld uitlaatplaatsen of het vegen van de straat. De totale belastingopbrengsten, dus totaal van OZB, honden- en toeristenbelasting wordt samen met de inkomsten die de gemeente van het rijk ontvangt in totaliteit verdeeld over alle uitgaven van de gemeente. Het is dus niet mogelijk om de hondenbelasting direct te koppelen aan bepaalde uitgaven.

Mogelijk gaan wij, als VVD, de hondenbelasting ter discussie stellen. Omdat eind februari de gemeentelijke belastingaanslagen verzonden moeten worden aan de inwoners (dit is wettelijk zo bepaald) zal een eventueel afschaffen van de hondenbelasting sowieso pas volgend jaar in kunnen gaan. Ook omdat in de begroting 2016 al met deze inkomsten rekening is gehouden ter dekking van de uitgaven.

Afval

De tarieven zijn voor alle bewoners gelijk getrokken. Voor afval en riool worden afvalstoffen- en rioolheffing geheven. Op afval en riool mag een gemeente nooit meer geld ontvangen van zijn burgers dan de hoogte van de kosten. Lager mag wel. Een eventueel tekort, ontvangsten zijn dus lager dan de kosten, kan worden gedekt uit het totaal van de belastingen en het geld wat de gemeente van het rijk ontvangt.

De afvalinzameling in de beide oude gemeenten was en is momenteel verschillend georganiseerd. Contracten hebben mogelijk nog een looptijd etc., derhalve heeft een nieuwe gemeente twee jaar de tijd om tot een zo eerlijk mogelijk nieuw systeem te komen. De VVD zet in op het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers waar nog huisvalzakken worden opgehaald. We willen af van de vuilniszakken op straat wat ongedierte aantrekt.

Wijzigingen in de tarieven

De oude gemeente heeft wel via de gemeentepagina in huis-aan-huis bladen de tarieven kenbaar gemaakt. Maar niet via een afzonderlijk schrijven. Maar onderstaand een overzicht van de wijzigingen. Per saldo gaat een gemiddeld huishouden in voormalig Zeevang, ook bij het houden van één hond, in 2016 minder betalen aan gemeentelijke heffingen dan in 2015. Een huishouden van 2 personen met 2 honden betaald per saldo voor afval, riool en hondenbelasting slechts € 2 meer dan in 2015. (OZB is mede afhankelijk van de waardeontwikkeling van de woning en is dus lastiger te vergelijken.

Afvalstoffenheffing 2016
De tarieven in Edam-Volendam waren in 2015 gemiddeld € 30,- lager dan in Zeevang.
In 2016 en verder is ervoor gekozen om de tarieven van Edam-Volendam te hanteren.
Omdat de afvalstoffenheffing nog niet 100% dekkend is, is ervoor gekozen om de tarieven in met ingang van 2016 structureel te verhogen met 2,5 %. (1,5% inflatie; 1% verhoging kostendekkendheid). Voor afvalstoffenheffing wordt gestreefd naar 100% kostendekkendheid.

In 2015 bedroegen de tarieven in Zeevang:
1-persoonshuishouden: € 212,-
2-persoonshuishouden: € 283,-
Drie of meer persoon Huishouden: € 283,-

De tarieven in 2016 bedragen voor Edam-Volendam:
1- persoonshuishouden € 193,-
2- persoonshuishouden € 250,-
Meer dan 2 –persoonshuishouden € 260,-

Rioolheffing Eigenaren
In 2015 bedroeg de rioolheffing in Zeevang; € 285,- . In 2016 wordt die heffing in Edam-Volendam; € 170,-

Rioolheffing voor gebruikers
De rioolheffing in Edam-Volendam wordt in 2016 alleen geheven bij een verbruik van meer dan 300 mᶾ. Over de eerste 300 mᶾ wordt niet geheven, waarmee een gemiddeld huishouden buiten de heffing valt. Het tarief in 2016 wordt € 6,06 per eenheid van 25 mᶾ boven de 300 mᶾ.
Voor Rioolheffing wordt gestreefd naar 100% kostendekkendheid.

Hondenbelasting 2016
Hondenbelasting werd niet geheven in Zeevang in o.a. 2015. Omdat belastingen bij de gefuseerde gemeente gelijkgesteld moeten worden, moeten de inwoners van Zeevang, gelijk aan de inwoners van Edam-Volendam in 2016 de volgende bedragen betalen aan hondenbelasting.

- 1e hond € 75,30
- 2 honden € 150,60
- 3 honden € 225,90
- 4 of meer 301,20

Tarieven onroerende –zaakbelasting/OZB
OZB tarief per eenheid van € 2.500,- voor Zeevang in 2015 was 0,1084% en in Edam-Volendam 0,1067 %. Voor 2016 wordt het tarief 0,1091%. (inclusief inflatie 1,5 %).

Belastingen voor niet-woningen
De belastingdruk ( OZB eigenaren, OZB gebruikers, Rioolheffing eigenaren) voor niet- woningen in Zeevang bedroeg in 2015 € 822,29 en wordt in 2016 € 936,71. (een toename van € 114,42). Bij het tarief over 2016 is uitgegaan van een niet-woning met een WOZ waarde van € 338.000.

De belastingdruk ( OZB eigenaren, OZB gebruikers, Rioolheffing eigenaren) voor niet-woningen in Edam-Volendam bedroeg in 2015 € 1.224,52 en wordt in 2016 € 1.254,30 ( een toename van € 29,78). Deze lasten 2016 zijn gebaseerd op de WOZ waarde van een niet-woning van € 239.000.

De gemiddelde woonlasten: de totale lasten zoals OZB, Rioolheffing en afvalstoffenheffing
De gemiddelde woonlasten per huishouden in Zeevang dalen als gevolg van de wijzigingen in de belastingtarieven van € 854,18 in 2015 naar € 714,75 in 2016. Dit is gebaseerd op een woning met een WOZ waarde van € 261.000.

De gemiddelde woonlasten in Edam-Volendam stijgen als gevolg van wijziging in de belastingtarieven van € 646,81 in 2015 naar € 672,20 in 2016. Dit is gebaseerd op een woning met een WOZ waarde van € 222.000.