Coalitie 2016 - 2022: We gaan ervoor!

Na zorgvuldig overleg, leggen wij de gemeenteraad en de bevolking van het nieuwe Edam-Volendam dit coalitieakkoord voor. Er komt een lange bestuursperiode aan waarin deze brede coalitie vele moeilijke vraagstukken kan tackelen. We zijn niet van plan dat alleen te doen. We zullen zoveel mogelijk rekening houden met zwaarwegende punten en goede ideeën van de hele gemeenteraad, en ook met de wensen van de bevolking. De lage opkomst bij de laatste verkiezingen in onze gemeente betekent toch ook dat (te) veel kiezers zich niet goed vertegenwoordigd voelen. Wij gaan ons inzetten om het vertrouwen in de politiek terug te winnen.

Fusie
De fusie van Edam-Volendam en Zeevang is vanaf januari 2016 een feit. De “nieuwe“ naam Edam-Volendam is in die zin misleidend, dat het lijkt of er niet zoveel zal veranderen. Onze inschatting is dat de impact behoorlijk zal zijn. Het aantal inwoners neemt beperkt toe, maar het grondgebied van het nieuwe Edam-Volendam neemt heel fors toe. De nieuwe gemeente zal uit maar liefst 10 kernen bestaan, die deels ook andere vraagstukken met zich meebrengen. De komende tijd wordt een inhaalslag voor zowel bestuur, gemeenteraad (25 raadsleden), ambtenaren als inwoners en ondernemers van de nieuwe gemeente, om elkaar te leren kennen en te waarderen.

Minder regeldruk
Voor veel burgers zijn sommige regels en wetten moeilijk te begrijpen. Ze voelen zich daardoor soms ook benadeeld. Deze coalitie wil graag helder en duidelijk zijn. Meer kansen voor ondernemers, door aanvragen sneller af te handelen en barrières te slechten waar zij tegen aanlopen. Goede communicatie met de burgers zowel digitaal als fysiek aan het loket. Gewoonweg minder regels en waar de regels onbedoeld mensen benadelen, dit zonder ingewikkeld gedoe weer recht trekken. Een positieve instelling naar buiten toe, ook uitgedragen door het ambtenarencorps. Dat betekent overigens niet dat iedereen maar altijd z’n zin krijgt. Wel dat de verschillende belangen zorgvuldig worden afgewogen en dat steeds goed wordt uitgelegd waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

Er is genoeg te doen
Zaken als huisvesting voor ambtenaren, de dijkversterking, het Europaplein, diverse ontsluitingswegen, het bouwen ná de Broeckgouw, de agrarische sector, het toerismebeleid, bezinning op milieu en duurzaamheid, zijn maar een greep uit dossiers waar nog heel veel werk in is te verrichten. Daarbij kent de portefeuille Samenleving met onderwerpen als welzijn, jeugd- en seniorenbeleid, Baanstede en de transities in het sociaal domein ook nog vele uitdagingen.

Bestuurscultuur
Het college trekt samen op, met overlappende portefeuilles, waardoor een collectieve verantwoordelijkheid wordt versterkt. We willen een transparante manier van besturen.

Enorme uitdaging
De komende bestuursperiode wordt dus op allerlei terreinen een enorme uitdaging. Er komen nieuwe vraagstukken op de gemeente af. De twee ambtenarencorpsen moeten op korte termijn één geheel gaan vormen. Op alle beleidsterreinen moet er een gezamenlijke standaard gevonden worden. Verder wordt de politiek transparanter omdat binnenkort de mensen thuis de raadsvergadering op de televisie kunnen gaan volgen. Het is een enorme uitdaging, maar zoals de titel al zegt: we gaan ervoor!